Iwami Ginzan Volunteer Tour Guide

■ พื้นที่นำเที่ยว: เหมืองเงินอิวามิกินซัน (มรดกโลก UNESCO), เมืองโอดะ
■ วิธีการจอง
– กรอกแบบฟอร์มจากในเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า 14วัน  [เว็บไซต์ทางการ]

■ ค่าใช้จ่าย: Free