Iwami SGG Club (Iwami Systematized Goodwill Guides Club)

■ พื้นที่นำเที่ยว : Tsuwano, Hamada, Masuda, Tsuwano
■ วิธีการจอง
– กรอกแบบฟอร์มจากในเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า 14วัน [เว็บไซต์ทางการ]

■ ค่าใช้จ่าย: Free